ทช. ซ่อมเสร็จแล้ว ถนน อ.เก้าเลี้ยว – อ.ชุมแสง นครสวรรค์

กรมทางหลวงชนบท บำรุงถนนสาย นว.3102 แยก ทล.117 – บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยวและชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนสามารถเดินทางระหว่าง 2 อำเภอ ได้อย่างสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ดำเนินโครงการงานบำรุงและซ่อมฟื้นฟูอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติถนนทางหลวงชนบทสาย นว.3102 แยก ทล.117 – บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยวและชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เสร็จสมบูรณ์ ก่อสร้างโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย

โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กม. ที่ 7+300 – 7+946 ช่วงที่ 2 กม. ที่ 8+575 – 8+739 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.20 เมตร) และช่วงที่ 3 กม. ที่ 11+468 – 14+100 รวมระยะทาง 3.442 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 14.990 ล้านบาท เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชน 8 หมู่บ้าน และเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอ ส่งผลให้มีปริมาณการจราจร 1,409 คัน/วัน ประกอบกับในช่วงฤดูฝนจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในสายทาง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร

โครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับการเดินทางทำให้ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเชื่อมระหว่างอำเภอเก้าเลี้ยวสู่อำเภอชุมแสง ได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดู

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *