กรอ.มอบรางวัล CSR-DIW Award ให้โรงงานของ CPF

กรอ.มอบรางวัล CSR-DIW Award อุตสาหกรรมรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนสู่ธุรกิจสีเขียวให้กับ  29 โรงงานของ CPF และมอบโล่รางวัลให้กับผู้บริหารและตัวแทนจากโรงงานของซีพีเอฟ 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  มอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และรางวัล  CSR-DIW Award โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี  2566 ให้แก่สถานประกอบการของซีพีเอฟ  29 แห่ง มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัลให้กับผู้บริหารและตัวแทนจากโรงงานของซีพีเอฟ  ณ  ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค  เมืองทองธานี   

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ซึ่งความสำเร็จที่ได้รับถือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมไทย และเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน หวังว่าโรงงานที่ได้รับรางวัลจะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน   สร้างสังคมที่ดี สร้างทัศนคติ อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

สถานประกอบการซีพีเอฟที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ได้นำมาตรฐานสากล ISO 26000 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการกำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) สิ่งแวดล้อม ( Environment) การปฏิบัติดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 

การได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความยั่งยืน   ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมดูแลชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคม  ดำเนินธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบได้อย่างยั่งยืน พัฒนาสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับโรงงานของซีพีเอฟที่ได้รับรางวัล  CSR-DIW Continuous Award และ CSR-DIW Award จำนวน 29 แห่ง  ประกอบด้วย  โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 11 แห่ง ได้แก่  โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกโคกกรวด โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกขอนแก่น  โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกธารเกษม   โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกศรีราชา โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่  โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกราชบุรี  โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกพิษณุโลก  โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกลำพูน 

นอกจากนี้ ยังมี โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีนบุรี โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1 โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 2  โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี  โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา โรงงานแปรรูปเนื้อไก่-เป็ดบางนา โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก โรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย โรงงานอาหารสำเร็จรูปสระบุรี โรงงานอาหารสำเร็จรูปวังน้อย โรงงานอาหารสำเร็จรูปแปดริ้ว โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำแกลง 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ โรงงานแปรรูปไข่หนองจอก โรงงานแปรรูปไข่บ้านนา ส่วนรางวัล CSR-DIW Award 1 แห่ง  ได้แก่   โรงงานผลิตอาหารสัตว์กบินทร์บุรี  ซึ่งในจำนวน 29 โรงงานที่ได้รับรางวัล เป็นโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯมาแล้วมากกว่า 10 ปี จำนวน 15 โรงงาน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *