“ฮัทชิสัน “จับมือคณะพาณิชย์นาวีต่อยอด Go Green

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ร่วมกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ต่อยอดโครงการ Go Green เป็นปีที่ 3

โครงการ GO GREEN เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 องค์กร โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2563 มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชากรโดยตรง โดยทั้งสององค์กรได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากร นิสิต ชุมชนโดยรอบ

และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปริมาณของเหลือใช้ด้วยกิจกรรม Upcycling โดยผลที่ได้จากกิจกรรมจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิตฯ และบุคลากร Hutchison Ports Thailand

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 1 ของไทยสองปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2564-2565 และครองอันดับที่ 40 ในฐานะสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก

ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทั้งสององค์กรได้ร่วมจัด 2 กิจกรรม สานต่อโครงการ Go Green ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมปลูกต้นไม้ 40 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
  2. กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่บ้าน เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ร่วมส่งผลงานทางออนไลน์ 3,944 ต้น  

โดยทั้งสององค์กรได้ประกาศผลความสำเร็จอีก 2 กิจกรรม ได้แก่

  1. กิจกรรมประกวดภาพวาดในหัวข้อ Green Port
  2. กิจกรรม Waste Management จัดประกวดการนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้ชิ้นใหม่ (Upcycling)

กิจกรรมวาดภาพ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างดี มีผู้เข้าร่วมและส่งผลงานภาพวาด Green Port ถึง 64 ภาพ ทุกภาพได้สะท้อนจินตนาการและมุมมองของเยาวชน เกี่ยวกับท่าเทียบเรือในอนาคตที่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Waste Management ชุบชีวิตให้กับของเหลือใช้ (Upcycling) มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะและวัสดุเหลือใช้ ด้วยการประดิษฐ์ สร้างสรรค์เติมแต่งเป็นของใช้ชิ้นใหม่ มีผู้ร่วมส่งผลงาน 37 ชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น รถเข็นอเนกประสงค์ กระเป๋าถือที่ผลิตจากกระป๋องน้ำดื่ม ที่ใส่กระดาษทิชชูที่ผลิตจากเศษผ้า เป็นต้น ชิ้นงานทั้งหมด สามารถลดก๊าซ เรือนกระจก หรือ CO2 ได้ถึง 66.7 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Kg CO2 eq)

ทั้งนี้ ในฐานะองค์ที่ตั้งอยู่ในชุมชน Hutchison Ports Thailand และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะยังเดินหน้าสานต่อโครงการต่อไปในปี 2567 และร่วมมือกันขยายกิจกรรมดังกล่าวสู่ประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสององค์กรนี้มากขึ้น เพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน และบุตรหลาน ในชุมชน ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *