เสร็จแล้ว ทช.ขยายถนนเดินทางรอบทะเลสาบสงขลา

ประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท (ทช.)แจ้วว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นศ.3053 แยก ทล.408 – เขตเทศบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เสร็จสมบูรณ์ ถนนสายนี้ มีปริมาณการจราจรมากถึง 3,982 คัน/วัน เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรระหว่างอำเภอระโนด จังหวัดสงขลาไปยังอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สนับสนุนการเดินทางรอบทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อกับถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (พท.5050) เพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ วัดพะโคะ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย รวมถึงเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว มะพร้าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งและการท่องเที่ยว ช่วยลดต้นทุนในการเดินทาง และประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนสายดังกล่าว โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณ ช่วง กม. ที่ 29+830 – 36+080 ระยะทาง 6.250 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง ผิวจราจรกว้าง 6.50 เมตร/ข้าง ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร/ข้าง ก่อสร้างสะพาน 4 แห่ง ความยาว 89 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย ใช้งบประมาณ 190.219 ล้านบาท ปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *