ขนส่งทางบก -กทม.ทำ MOU เร่งรัดจัดเก็บภาษีรถยนต์

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเร่งรัดจัดเก็บภาษีประจำปี รถยนต์และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม และนางสาวอำภา นรนาถตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีประจำปี สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยมี นายไพศาล เหมวัฒนานันท์ นายโอฬาร อัศวพลังกูล นายอดิเรก แตงทอง และนายนุตนันทน์ นุตาลัย ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

นายเสกสมกล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บภาษีประจำปีสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนข้อมูลผู้ค้างชำระภาษีซึ่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียม เว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดจะจัดส่งให้กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นรายได้นำมาพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป

ทั้งนี้ ขบ. จะประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยปัจจุบันได้พัฒนาระบบการชำระภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ขบ. https://eservice.dlt.go.th แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง

นางสาวอำภา นรนาถตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครที่ค้างชำระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการ ดังนี้

1. สนับสนุนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และการดำเนินการในการจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือเตือนให้มาชำระภาษีประจำปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครที่ค้างชำระ

2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เจ้าของรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีค่าภาษีประจำปีสำหรับรถค้างชำระมาติดต่อชำระภาษีค้าง ในช่องทางที่ ขบ. กำหนด

3. วางแผนการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA Tax) ในส่วนระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล กับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ขบ. เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบค่าภาษีประจำปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครที่ค้างชำระได้

4. สนับสนุนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และการติดตามผลสำเร็จของการเร่งรัดจัดเก็บภาษีประจำปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครที่ค้างชำระ

5. ดำเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัดจัดเก็บภาษีประจำปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครที่ค้างชำระ ตามที่ ขบ. มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครตามบันทึกข้อตกลงนี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *