อัพค่าแรง นัยยะตัวแปร ถอดสลัก

..รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ เป็นที่ยอมรับกันว่า ความเหมาะสมของค่าแรงขั้นต่ำขึ้นอยู่กับอิทธิพลของหลายตัวแปร การศึกษาเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำ เพื่อแยกแยะความสำคัญของตัวแปร จึงอาจใช้วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ในแวดวงวิชาการ คือ การตรวจสอบทางสถิติว่า ตัวแปรต้นตัวใดมีอิทธิพลทีมีนัยสำคัญต่อตัวแปรตามที่เราสนใจจะศึกษา เนื่องจากไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และสถิติเชิงลึกแบบนั้น โพสต์นี้ จะขอลองใช้การเชื่อมโยงตรรกะแบบง่ายๆมาวิเคราะห์ว่า อะไรเป็นเงื่อนไขที่่สำคัญสุดต่อความเป็นไปได้และความสำเร็จของการขึ้นค่าแรง การวิเคราะห์นี้ตั้งอยู่บนข้อกำหนดว่า การขึ้นค่าแรงจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการจ้างงาน กล่าวคือ จำนวนแรงงานเท่าเดิม ภายใต้ข้อกำหนดว่า ต้องใช้แรงงานเท่าเดิม การขึ้นค่าแรง ย่อมทำให้ต้นทุนของธุรกิจเพิ่มขึ้นในระยะสั้น ดังนั้น ถ้าธุรกิจไม่มีขีดความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่ม

Read more