เสร็จแล้ว! ทางหลวงสาย อ.ดอกคำใต้-เทิง เชื่อมไทย-ลาว-จีน

กรมทางหลวง ขยายทางหลวงหมายเลข 1021 สายอำเภอดอกคำใต้ – อำเภอเทิง ตอน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ เชื่อมโยงคมนาคม รองรับเส้นทางสายเศรษกิจ R3A และโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไทย – สปป.ลาว – จีน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวง (ทล). โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สายอำเภอดอกคำใต้ – อำเภอเทิง ตอน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม. ที่ 59+200 – 100+019 ระยะทางรวม 37 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง รองรับการคมนาคมโลจิสติกส์พื้นที่ชายแดนไทย – สปป.ลาว – จีน รวมถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 1021 สายอำเภอดอกคำใต้ – อำเภอเทิง เริ่มต้นจากสี่แยกแม่ต๋ำ (ทางหลวงหมายเลข 1) บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 บริเวณอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 100.157 กิโลเมตร เป็นเส้นทางในการเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) เพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทาง R3A มีแนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวเขาสลับกันและคดเคี้ยวไปมา ทำให้ประชาชน ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ทล. จึงดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และสิ้นสุดที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอน 1 ก่อสร้างเป็นช่วง ๆ ช่วง กม. ที่ 59+200 – 60+700 กม. ที่ 62+500 – 70+200 และ กม. ที่ 72+200 – 75+000 ระยะทางรวม 12 กิโลเมตร ตอน 2 ระหว่าง กม. ที่ 75+000 – 86+000 ระยะทางรวม 11 กิโลเมตร และตอน 3 ระหว่าง กม. ที่ 86+000 – 100+019 ระยะทางรวม 14.019 กิโลเมตร

ก่อสร้างขยายจากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างนอกกว้างข้างละ 2.50 ด้านในกว้าง 1.50 เมตร มีเกาะกลางแบบยกและแบริเออร์คอนกรีต รวมงานขยายและก่อสร้างสะพานคอนกรีต สร้างศาลาทางหลวง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 2,047.84 ล้านบาท

เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการค้าระหว่างผู้ประกอบการและแหล่งผลิตสินค้าทั้งภาคการเกษตร ภาคบริการโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว สร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าใหม่ ส่งเสริมการลงทุนแถบพื้นที่ชายแดน พร้อมรองรับการเดินทางเส้นทาง R3A และโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไทย – สปป.ลาว – จีน รวมถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *