“ท่าเรือแหลมฉบัง”ยิ้ม คว้ารางวัล GPAS 2023 ปีที่ 2

“ท่าเรือแหลมฉบัง”ได้รับรางวัล Green Port Award System 2023 จาก APEC Port Services Network (APSN) สะท้อนความทุ่มเทพัฒนาองค์กรสู่ Green Port Supply Chain หรือท่าเรือสีเขียว

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 รักษาการผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง(ทลฉ.) รับรางวัล GPAS 2023 และเปิดเผยว่า “ทลฉ. ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2019 สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม โดย ทลฉ. มีแผนด้านสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน มีการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในการปฏิบัติการท่าเทียบเรือ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทุ่นแรงต่างๆที่ปฏิบัติงานด้วยพลังงานไฟฟ้าทดแทนการใช้น้ำมันหรือก๊าซ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการให้บริการของ ทลฉ. โดยสอดคล้องกับเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการท่าเรือ​แห่งประเทศไทย​ (กทท.) ที่จะลด 10% ภายในปี 2573”                                                                             .

นอกจากนี้ กทท. ยังมีแผนแม่บทในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Master Plan)  โดยมีแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็น Green Port Supply Chain บนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ตลอดจนการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและสังคม โดยในปี 2565 -2567 กทท. มีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 4% ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ การใช้พลังงานทดแทนจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงพักสินค้าและพื้นที่ต่าง ๆ ภายในท่าเรือ

การรวบรวมขวดพลาสติกภายในพื้นที่นำไปรีไซเคิล ภายใต้โครงการ Upcycling the Oceans,Thailand การจัดซื้อเครื่องมือทุ่นแรงประสิทธิภาพสูงเพื่อทดแทนเครื่องเดิม อาทิ รถยกตู้สินค้าหนัก และรถยกไฟฟ้า ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นท่าเรือสีเขียวในอนาคต  รางวัล Green Port Award System (GPAS) 2023 จัดขึ้นโดยองค์กร APEC Port Services Network หรือ APSN

โดยในปีนี้ กทท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ The APEC Port Service Network (ASPN) Forum ภายใต้หัวข้อ “Innovative Ports for a Low-Carbon and Digital Future” ท่าเรือแห่งนวัตกรรมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและท่าเรือดิจิทัลในอนาคต ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานมอบรางวัล GPAS 2023 ให้แก่ 13 หน่วยงานภายใต้กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในธุรกิจท่าเรือและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *