ทอท.กางแผนดัน”ดอนเมืองเฟส3 “มูลค่า 3.6 หมื่นล้าน

ทอท.จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด 50 ล้านคนต่อปี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการฯ นำไปประกอบการออกแบบโครงการฯ ให้มีความเหมาะสม โดยมี นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เป็นประธานการประชุมฯ และผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐ บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น ผู้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ และผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ทั้งภายในและภายนอกท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุม  ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ระยะที่ 3 เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ ทอท. เร่งผลักดันให้สำเร็จเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บท ทดม. ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของ ทดม. ให้มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 50 ล้านคนต่อปี โดยจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 บริเวณด้านทิศใต้ของ ทดม. ซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ และดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 เพื่อให้บริการรองรับผู้โดยสารภายในประเทศร่วมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้ประมาณ 22 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ จะดำเนินการปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณชานชาลาผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกในการเข้า – ออกท่าอากาศยาน รวมทั้งก่อสร้างทางเชื่อมจากทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์เข้าสู่ชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารโดยตรง สำหรับโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 มีรายละเอียดของงาน ประกอบด้วย

1. งานพัฒนาด้านทิศใต้ เช่น งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 และงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น เป็นชานชาลาจอดรับ – ส่งผู้โดยสาร

2. งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ เช่น งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ และงานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ รวมไปถึงอาคารสำนักงานสายการบิน และอาคารรับรองพิเศษ VVIP

3. งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน เช่น งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือพร้อมทางขับเชื่อม ปรับปรุงลานจอดภายใน ทดม. และปรับปรุงพื้นที่ทิศเหนือเป็นเขตการบิน

4. งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2 – 4

5. งานสนับสนุนโครงการพัฒนา ได้แก่ งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ระบบขนถ่ายผู้โดยสารทางอากาศและทางภาคพื้นให้มีประสิทธิภาพและลดความแออัดของระบบการจราจรภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการฯ โดยใช้ระยะเวลาการออกแบบ 14 เดือน คาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการในปี 2572

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *