อัพเดตรถไฟไฮสปีดเทรนไทย-จีน ไม่ขยับ

คมนาคมลุยพื้นที่อัพเดตโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน สร้างเสร็จ 1 สัญญา ก่อสร้าง 10 สัญญา ยังไม่เริ่ม 2 สัญญา เผยเจอปัญหาอุปสรรคสารพัด เร่งแก้ไขให้ทันส่งมอบตามแผนเปิดบริการ

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ได้ลงพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน บริเวณพื้นที่ปากช่อง และรับฟังความก้าวหน้าของโครงการ พบว่า ปัจจุบัน การก่อสร้างงานโยธาทั้งสิ้น 14 สัญญา ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 10 สัญญา อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง 1 สัญญา และยังไม่ลงนาม 2 สัญญา อย่างไรก็ตาม การดำเนินการโครงการพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้

1. การรังวัดที่ดิน สำหรับที่ดินที่ได้รับการเวนคืน มีความล่าช้าเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รังวัดไม่เพียงพอ

2. กรณีผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก สถานีอยุธยา ของสัญญางานโยธา 4-5 ช่วงบ้านโพ – พระแก้ว รฟท. อยู่ระหว่างศึกษารายงาน HIA และคณะกรรมการ รฟท. ได้อนุมัติการจัดจ้างให้มีการก่อสร้างในส่วนของงานรางก่อน และจะก่อสร้างสถานี ขณะนี้ รฟท. นำส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาต่อไป

3. การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการจากระดับดิน มาเป็นยกระดับ ของสัญญา 3-4 และ 3-5 ทำให้โครงการเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการออกแบบรายละเอียดใหม่ พร้อมทั้งต้องขอปรับปรุงรายงาน EIA

4. งานโยธาทับซ้อนระหว่างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ปัจจุบัน ยังไม่มีความชัดเจนว่า เอกชน หรือ รฟท. จะเป็นผู้ก่อสร้าง ซึ่งหาก รฟท. เป็นผู้ก่อสร้าง จะต้องก่อสร้างเพื่อรองรับความเร็ว 250 กม./ชม. หรือ 160 กม./ชม. ซึ่งหากก่อสร้างล่าช้า จะส่งผลต่อภาพรวมโครงการ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของโครงการที่เกิดขึ้น ควรมีการดำเนินการดังนี้

1. กระทรวงคมนาคมจะประสานกรมที่ดินเป็นพิเศษ เพื่อเร่งรัดการรังวัดที่ดินที่ถูกเวนคืนที่ยังคงเหลือ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการเวนคืนที่ดิน

2 กรณีงานโยธา สัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพ – พระแก้ว ที่ยังคงทีการศึกษารายงาน HIA ของสถานีอยุธยา กระทรวงฯ จะผลักดันให้มีการก่อสร้างงานรางภายในเดือนตุลาคม

3 การที่มีกรณีประชาชนขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการจากทางระดับดิน เป็นทางยกระดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบอาจจะส่งผลให้โครงการเกิดความล่าช้า จึงเห็นควรให้ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดทำเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อออกแบบประเภททางในลักษณะต่าง ๆ โดยนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ความหนาแน่นของเมือง และ ระดับเมือง เป็นต้น มาพิจารณา เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการออกแบบ

4. งานโยธาทับซ้อน ช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง ส่งผลกระทบต่อ งานโยธา สัญญา 4-1 ขร ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการก่อสร้างโครงการช่วงดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และมีความชัดเจนเกี่ยวกับความเร็วที่จะใช้ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถส่งมอบงานให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการของสัญญา 2.3 ต่อไป

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ขร. ดำเนินการจัดทำ checklist การแก้ไขปัญหาทั่งหมดของโครงการ เพื่อเร่งช่วยเหลือการรถไฟแห่งประเทศไทยประสานการดำเนินการให้โครงการมีความคืบหน้า

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *